Mapa Gomberga

Dodaj komentarz

Wszystkie zdjęcia „Mapy Gomberga” , jak również niektóre fragmenty tekstu pochodzą z prywatnych  zbiorów: 

WOJCIECHA WŁAŹLIŃSKIEGO

Widok „Mapy Gomberga” o wymiarach 100 x 71 cm, która została wydana w 1942 roku w Filadelfii przez M.Gomberga.

Są sceptycy, którzy nie wierzą w możliwość istnienia spisków politycznych, tak krajowych, jak i międzynarodowych, ale ich dowodem są konkretne fakty. Jednym z nich jest, obecnie zapomniana, tzw. „Mapa Gomberga”, o której dość obszernie pisze Aleksander Gella, w pracy zbiorowej, wydanej pod tytułem „Sprawy polskie w perspektywie światowej” (Londyn, 1985).  Co to jest „Mapa Gomberga”? Jak podaje ks.prof. M.Poradowski ([2] str. 42), chodzi tutaj o mapę polityczną przyszłego świata, która  została wydrukowana  jako kolorowa mapa ścienna o wymiarach 100 na 71 centymetrów. Napis na niej informuje, że chodzi tu o „Zarys powojennej mapy Nowego Świata” (Outline of Post-War New World Map). Autorzy mapy, stanowiący bliżej nieznaną grupę, usiłowali wywrzeć wrażenie, że przemawiają w imieniu rządu USA, umieszczając na mapie napis: My, U.S.A., we współpracy z Demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Zjednoczonymi Sowieckimi Socjalistycznymi Republikami, przyjmujemy światowe przywództwo dla ustanowienia Nowego Światowego Moralnego Porządku w celu trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcji świata.” U spodu mapy znalazł się także program zawarty w 41 punktach, który zaczyna się od słów „Taka będzie nasza polityka” (Our Policy shall be this) ([1] str. 208). 

„Zarys Powojennej Mapy Nowego Świata”
„My, U.S.A., we współpracy z Demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Zjednoczonymi Sowieckimi Socjalistycznymi Republikami, przyjmujemy światowe przywództwo dla ustanowienia
Nowego Światowego Moralnego Porządku
w celu trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcji świata.”

Mapa została wydana w  1942 roku w Filadelfii, jednakże w jej lewym górnym rogu odbito pieczęć z napisem „COMPLETED OCTOBER 1941”. Oznacza to ,że inicjatorzy „nowego moralnego porządku świata” ustalili swoje plany jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. Wydawcą mapy, zastrzegającym sobie prawa przedruku, był niejaki  Maurice Gomberg, o którym A.Gella pisze ([1] str. 208), że „ wedle dawnych znajomych czy przyjaciół p. Gomberga, był on emigrantem „gdzieś ze wschodniej Europy”. Z zawodu był zegarmistrzem. Formalnego wykształcenia nie posiadał, nie mniej jednak uważano go za wybitnie inteligentnego. Podobno nie był członkiem, a jedynie sympatykiem Komunistycznej Partii Ameryki. Natomiast nie bez pewnej dozy ironii wspominają jego dawni znajomi, że Mr. Gomberg nigdy nie wyrażał swych opinii przed przeczytaniem ostatniego numeru dziennika „Freiheit”. Dziennik ten wspomina znany pisarz amerykański Irving Howe: ‚ …komunistyczny dziennik w języku jidysz wychodzący od 1922 roku, który przez sześć czy siedem lat cieszył się udziałem literackich talentów.’  (…)  .”

W lewym górnym rogu „Mapy Gomberga” znajduje się informacja o jej wydawcy:

„Copyrighted and Published by Maurice Gomberg , Philadelphia, PA. 1942.”

oraz pieczęć „COMPLETED – OCT. 1941”

 Najistotniejsze jest to że autorzy mapy niezwykle trafnie przewidzieli , czy też zaplanowali przyszłość świata na dalsze pół wieku. Pomylili się , lub nie zrealizowali jedynie kilku punktów swojego planu – na przykład na omawianej mapie Iran i Finlandia zostały włączone do sowieckiego bloku jako „Iranian SSR” i „Finnish SSR” ([1] str. 209). Wiedzieli oni dobrze, że utworzenie jednego ośrodka władzy dla całego globu było w latach czterdziestych marzeniem przedwczesnym, dlatego dążyli do przeistoczenia świata w wielkie zespoły ponadnarodowe (komunistyczne). Jak podaje punkt 40 ich programu, celem tych przemian miała być nie „zemsta i eksploatacja, ale wolność i bezpieczeństwo wszystkich narodów .” ([1] str. 211). Jak wyglądała w praktyce owa „wolność i bezpieczeństwo” choćby w bloku sowieckim , powszechnie wiadomo.  Tak więc mapa  „Nowego Światowego Ładu Moralnego” dzieli glob ziemski na kilka takich ponaddnarodowych całości – między innymi:  panamerykańską, pansowiecką, panbrytyjską, paneuropejską i panafrykańską. Gwarantami „pokoju” (czy też raczej „żandarmami”) w tym nowy świecie miały być przede wszystkim Stany Zjednoczone, Brytyjska Wspólnota Narodów i ZSRR, zaś pozostałe obszary globu miały zostać poddane demilitaryzacji. W celu utrzymania tego „nowego porządku” zaplanowano istnienie kilkunastu tzw. „Baz Pokoju” – „Peace-Security Bases” (czerwone i niebieskie trójkąty na mapie), w praktyce zapewne baz wojskowych, szczególnie licznie uwidocznionych na północnych obrzeżach kontynentu afrykańskiego. 

Jeśli chodzi o Europę , to niemal w całości została ona oddana Związkowi Sowieckiemu. Prawie wszystkie kraje aż do Renu, do granicy Francji: Polskę, Niemcy, Danię, Holandię, Belgię, Austrię, Jugosławię, Rumunię, Bułgarię, z wyjątkiem Grecji, Włoch, Francji i Hiszpanii oraz Szwecji i Norwegii ([2] str. 43).   Szczególnie interesującymi są granice Czechosłowacji, już wtedy podzielone na Czechy i Słowację, Jugosławii (zobacz Albania). Polska miała istnieć jedynie jako jedna z republik Związku Sowieckiego (Polish SSR). Już wówczas zaplanowano utworzenie Izraela, nazwanego – Hebrewland, (kolor zielony) i Unii Europejskiej (United States of Europe). Zresztą o utworzeniu państwa żydowskiego mówi wyraźnie punkt 26 programu. Tak więc jeśli chodzi o Europę, to jej sytuacja realna po drugiej wojnie światowej niewiele różni się od projektu Mapy Gomberga.

Stany Zjednoczone także zostają hojnie obdzielone: całą Kanadą, całym Meksykiem i całą Ameryką Centralną.  Wprawdzie rozciągnięcie się Stanów Zjednoczonych na Kanadę, Meksyk i Amerykę Centralną, jak to zapowiadała „Mapa Gomberga”, nie doszło do skutku, tym niemniej  zaraz po wojnie, powstała Organizacja Państw Amerykańskich obejmująca Amerykę Centralną i Południową. Inne propozycje „Mapy Gomberga” także zostały – chociaż częściowo i w nieco odmiennej formie – zrealizowane (państwa afrykańskie oraz Bliski i Daleki Wschód) ([2] str. 43). Co ciekawe w niektórych punktach programu (np. punkt 33)  zamieszczonego u spodu mapy występują pewne treści świadczące o stosowaniu przez jego autorów tzw. „odpowiedzialności zbiorowej” za wybuch II wojny światowej, w stosunku do wszystkich osób narodowości japońskiej, niemieckiej i włoskiej.

Fragment MAPY GOMBERGA dotyczący Europy . Szczególnie interesującymi są granice Czechosłowacji, już wtedy podzielone na Czechy i Słowację, Jugosławii (zobacz Albania) i Izraela, nazwanego – Hebrewland, (kolor zielony) . Polska miała istnieć jedynie jako jedna z republik Związku Sowieckiego (Polish SSR). Wtedy także przewidziano utworzenie Unii Europejskiej (United States of Europe).  Analizując granice państw i stref okazuje się, że zasadniczo zgadzają się one z graniami powojennymi za wyjątkiem jedynie kilku szczegółów. np. Iranu i Finlandii – które występują jako republiki Związku Sowieckiego.

Na zakończenie warto podkreślić, że jak pisze M.Poradowski – „nie chodzi nam tu jednak o to, w jakim stopniu plany polityczne Mapy Gomberga zostały zrealizowane, lecz o sam fakt istnienia owych planów, czyli fakt istnienia konspiracji politycznej i to na tak wielką, bo odnoszącą się prawie do całego świata skalę. Jest to więc dokument wyjątkowej wagi, który zaświadcza istnienie sekretnych ośrodków władzy politycznej, które posługują się publicznymi i znanymi instytucjami, jak obecnie Narody Zjednoczone, czy Unia Europejska itd .” ([2] str. 44). Ponadto punkt 39 programu odsłania prawdziwe cele jego autorów, którzy pod pozorem „zapewnienia pokoju” na świecie chcą w istocie zrealizować swój własny plan ekonomicznego i militarnego podporządkowania sobie całego globu ziemskiego. W punkcie tym postulują oni bowiem „znacjonalizowanie” wszelkich dóbr naturalnych, fabryk,  wprowadzenie światowej kontroli nad handlem wewnętrznym i utworzenie jednego globalnego systemu monetarnego, ekonomicznego i finansowego. W praktyce oznacza to wprowadzenie „żelaznej dyktatury światowej ” postulowanej od dawna przez architektów „Nowego Porządku Świata”

  Czterdziestojednopunktowy, oryginalny program z „Mapy Gomberga”

OUR POLICY SHALL BE THIS:

1. “We, the USA, in cooperation with our allies, for reasons of our national safety and in the interests of international morality, are determined to crush and completely destroy, the military power of the Axis aggressors and their satellites regardless of cost, effort and time necessary to accomplish this task.

2. The old world order of colonial oppression, exploitation of dominions. riva imperialisms and mercenary ba1ance of power diplomacy; of majesties, dictators, privileged minorities, plutocratic monopolists and similar social parasites; the corrupted order responsible for the present world cataclysm, endangering our national safety and peaceful progress, shall never rise again.

3. A New World Moral Order for permanent peace and freedom shal be established at the successful conclusion of the present war.

4. For reasons of history, economic structure, favoralble geography and the welfare of mankind, the USA must, altruistically, assume the leadership of the newly established, democratic world order.

5. To reduce the burden and criminal waste of armaments expenditures everywhere in the world, the USA, with the cooperation of Latin- America, the British Commonwealth of Nations, and the USSR shall undertake to guarantee peace to the nations which will be permanently disarmed and demilitarized after the conclusion of the present war.

6. In order to be able, in fullfillment of our obligations, to effectively prevent the possibility of a recurrence of another world cataclysm, the invincilbility of the USA as a military, naval and air power, shall be the major prerequisite.

7. For realistic consideratons of strategy and our invulnerability, it is imperative that the USA shall obtain relinquishment of controls of their possessions from all foreign Powers in the entire Western Hemisphere, its surroiunding waters and strategic island outposts as outlined on accompanying map.

8. For considerations of hemispheric defense and in the spirit and tradition of the new Monroe Doctrine of hemispheric solidarity and the “Good Neighbor” policy, the USA, with the consent of the Latin-American Republics, shall obtain control and protectorate rights of the relinquished territories.

9. To strengthen our position in the Caribbean area which is of obvious importance to hemispheric defense, all possible inducements shall be offered to our neighbors of Central America and the West Indies to facilitate their entrance as equal states of the USA as outlined on map.

10. To fortify the politico-economic unity of the Western Hemisphere, the USA shall ‘promote and assist the unification of South America into a well organized, democratic, federated “United States of South America”.

11. The liberated British, French and Netherlands Guianas shall be reorganized as one state ,of the U.S.S.A.

-,12. All Powers shall reliquish their controls of their colonial, mandate and strategic island possessions everywhere in the world.

13. The British Commonwealth of Nations, the second military and naval Power of importance cooperating in a binding compact with the USA as a Power for freedom, shall retain and acquire control of such territories, peace-security bases and strategic island outposts essential for the maintenance of world peace and freedom of the seas as outlined on map.

14. The USSR, the third military Power of importance cooperating with the USA as a Power for freedom and the maintenance of world peace, shall acquire control of the liberated, disorganized adjacent areas and those of Germany-Austria to be reeducared and eventuaIly incoriporated as equal republics of the USSR, as approximately outlined on map.

15. A World League of Nationalities with arbitration and supervision powers shall be organized.

16. A World Court with punitive powers of absolute boycott, quarantine blockade and occupation by international police, against lawbreakers of international morality shall be organized.

17. The USA, with the close cooperation of the United States of South America, the British Commonweaith of Nations, the USSR and the World League of Nationalities, shall promote and assist in the unification of the relinquished territories and the areas at present unsoundly divided into well organized, democratic and absolutely demilitarized federated republics as approximately outlined on map.

18. The areas known as Netherlands, Belgium, Luxemburg, Switzerland, France, Spain, Portugal, the ls1and of Corsica, and eventually Italy and the islands of Sardinia and Sicily shall be unified as a demilitarized, federated “United States of Europe”.

19. T,he areas known as Sweden, Norway, Denmark and the Spitsbergen islands shall be unified as a demilitarized, federated “United States ot Scandinavia”.

20. The continent of Africa shall be reorganized and unified as a demilitarized federated “Union of African Repulblics”.

21. The areas known as Saudi Arabia, Syria, Lebanon, Iraq, Hejas, Yemen, Aden and Oman, shall be unified as a demiliterized union of “ Arabian Federated Republics.”

22. The areas known as India, including Afghanistan, Baluchistan, Nepal, Bhutan and Burma shall be unified as a demilitarized “Federated Republics of India”.

23. The areas known as China, Inner Mongolia, Tibet, Thailand, Malaya, Indo-China and Korea, shall be unified as a demilitarized, federated “United Republics of China”.

24. The areas known as Greece, Macedonia, Albania, Crete, Dodecanese and adjacent islands in the Aegean Sea shall be unified as a demilitarized “Federated Republic of Greece”.

25. The areas known as Eire and Nothern Ireland shall be unified as a demilitarized independent republic of “Eire”.

26. The area of the Holy Land of the ancient Hebrews, at present known as Palestine and Trans-Jordan, and the adjacent requisite regions as outlined on map, for considerations of history and the imperative necessity to alleviate a post-war refugee problem, shall be unified as a demilitarized independent republic of “Hebrewland”.

27. The area known as European Turkey, adjacent to the Dardanelles, sea of Marmora and Bosphorus, for considerations of realistic peace strategy shall be placed under joint control of USSR and Turkey.

28. The area known as Turkey shall be a demilitarized independent republic of “Turkey”.

29. All problems of exchange, transfer and repatriation of populations shall be administered by the World League of Nationalities.

30. The criminal perpetrators and their partners in guilt of this hideous war shall be brought to justice and unforgetable punishment administered.

31. All subjects of Japan and all persons of Japanese origin of doubtful loyalty shall be permanently expelled from the entire Western Hemisphere, USA protectorates and strategic island outposts and their property confiscated for post-war reconstruction needs.

32. All subjects of Germany and Italy and all persons of German and Italian origin known as active supporters of nazi and fascist ideologies shall be treated similarly.

33. German, Italian and Japanese immigration to the Western Hemisphere, its protectorates and is1and outposts shall be indefinitely stopped.

34. All persons of German origin in East Prussia and the Rhineland shall be transferred to inner Germany and the regions permanently de-Prussianized.

35. All persons of German, Italian and Japanese origin shall be permanently expelled from their now conquered territories and their property confiscated for post-war reconstruction needs.

36. To cleanse the .populations of the defeated Axis aggressors of the intoxication of military chauvinism; to effectuate the removal and destruction of their potential military establishments; to recover the accumulated loot and to re-educate them for their eventual membership in the Family of Nations, the areas of Germany-Austria, Italy and Japan shall be hermetically and indefinitely quarantined and administered by appointed Governors subject to supervision by the World League of Nationalities.

37. All resources, industrial and 1abor capacity of the quarantined areas shall be employed for the post-war restoration and reconstruction needs.

38. To reduce the numerical power of the aggressor nations, as a potential military advantage, a Population Control Policy shall be elaborated and applied in the quarantined areas.

    39. In the New World Moral Order which we seek to establish, beside the

essential political freedom, the fo1lowing fundamental economic changes are imperative:

(a) Nationalization of all natural resources and equitable distribution of same to all nations everywhere in the world;

(b) Nationalization of international banking, foreign investments, railroads and power plants – everywhere in the world;

(c) Nationalization of an armaments producing establishments by all remafning military powers;

(d) Federal controll of foreign commerce and shipping;

(e) The establishment of a world common monetary system;

(f) World-wide limitations of interest rates to maximum of two percent.

40. To retain the victory and leadership of our united democratic effort – the aim of which is not vengeance or exploitation, but freedom and security to all nations for peacef.ul progress – the unified “Supreme War Command of the United Nations” at the conclusion of the present war, shall be reorganized and transformed into a permanent “Supreme Military and Economic Council” collaborating with the “World League of Nationalities” in post-war reconstruction and to enforce world peace.

41. The “Supreme Military and Economic Council” shall appoint the Governors to administer the quarantined areas until their eventual parole. For this purposeful beginning we must fight until absolute victory.

 Maurice Gomberg

 

Literatura:

1. A.Gella – „Sprawy polskie w perspektywie światowej” – Londyn 1985.

2. M.Poradowski – „Nowy Porządek Świata” – Poznań 1994.

Inteligentna sieć energetyczna, ostateczny cel technokratów.

Dodaj komentarz

Patrick Wood

„Na naszych oczach powstaje nowa globalna sieć. Jest to globalna sieć energii, która podobnie jak internet, zmieni naszą kulturę, społeczeństwo i sposób prowadzenia biznesu. Co ważniejsze, zmieni sposób w jaki użytkujemy, przekształcamy i wymieniamy energię.” – strona głównaTerrawatts.com
Wstęp
Czarnym koniem Nowego Porządku Świata nie jest komunizm, socjalizm czy faszyzm – jest nim technokracja.

W USA rozwój i wdrażanie technologii Inteligentnej Sieci Energetycznej (Smart Grid)- przebudowa dotychczasowej sieci elektrycznej na nową, z cyfrowymi, zintegrowanymi z Wifi licznikami energii elektrycznej – postępuje w zawrotnym tempie. Chociaż Inteligentna Sieć Energetyczna ISE jest wynikiem wieloletnich planów rządu amerykańskiego, jej niedawny szybki rozwój stał się możliwy dzięki potężnym „zielonym” dotacjom, dyskretnie dodanym do pakietu stymulującego gospodarkę prezydenta Obamy, rozpoczętego w 2009 roku.

Te intratne dotacje przyciągnęły wielu korporacyjnych graczy- od przedsiębiorstw użyteczności publicznej, przez producentów liczników cyfrowych, do sprzedawców kontrolującego oprogramowania. Globalne przedsiębiorstwa takie jak IBM, General Electric i Siemens, całą swoją mocą wspierają tę„budowę”, która skonsoliduje całość Ameryki w jeden, zintegrowany i zdolny do komunikacji system dostarczania i monitorowania energii elektrycznej, zwany Inteligentną Siecią Energetyczną ISE.

Zwolennicy ISE utrzymują, że pomoże ona konsumentom lepiej zarządzać swoim zużyciem energii i tym samym, jej kosztami. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej będą więc bardziej efektywne w równoważeniu obciążenia zasilania i zapotrzebowania dla rożnych rynków.

Jakkolwiek, niczym karnawałowi naganiacze, ci przebiegli sprzedawcy inteligentnej sieci nigdy nie zdradzają gdzie i jak powstał ISE, ani jaki ostateczny cel zamierza osiągnąć; być może większość z nich sama nie ma o tym pojęcia, powtarzając mantrę, jakby wiedzieli o co chodzi.

W artykule „Smart Grid: The Implementation of Technocracy?, ujawniłem zarówno tło technokracji, jak  i ISE, a co najważniejsze, powiązania między nimi. Inteligentna sieć jest dzieckiem technokracji, a nie odwrotnie.

Technokracja jest totalitarnym systemem władzy, w którym naukowcy, inżynierowie i technicy monitorują i kontrolują wszystkie aspekty osobistego i publicznego życia – ekonomiczne, społeczne i polityczne. Na tym polega prawdziwe niebezpieczeństwo. Kim są ci niewybieralni kontrolerzy i dlaczego ktokolwiek miałby wierzyć, że będą to życzliwi dyktatorzy, a nie tyrani? Amerykanie są ludźmi kochającymi wolność, którzy z pewnością odrzuciliby potajemne przejęcie nad sobą kontroli – gdyby tylko byli tego świadomi. W rzeczy samej, Amerykanie ostentacyjnie odrzucili technokrację w 1930 roku!

Trzydzieści lat temu, mantrą dziennikarza było: „Idź tropem pieniędzy, idź tropem władzy.” Obecnie należałoby to zmienić na: „Idź tropem energii, idź tropem władzy.” 

Wymogi
W 1932 roku, Technocracy, Inc. wezwało do zniszczenia systemów gospodarczych opartych na cenach i do utworzenia systemu księgowego opartego na energii, który mierzyłby wkład i produktywność ludzkiej działalności w zakresie: wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii. Współautorem wymaganych warunków dla funkcjonowania takiego systemu był M. King Hubbert,młody geofizyk, który później rozwinął teorię „szczytu wydobycia ropy naftowej” (Peak Oil Theory), która stała się intelektualną bazą dla współczesnego ruchu ekologicznego, zwanego również„zielonym”.

Hubbert konkretnie sprecyzował wymagania do udanego zastosowania technokracji:
1. “Rejestrować całkowitą konwersję energii netto przez 24 godziny na dobę”
2. “Poprzez rejestrację energii skonwertowanej i skonsumowanej, umożliwić równoważenie poboru energii.”
3. “Zapewnić ciągły zapis całkowitej produkcji i konsumpcji”
4. “Zapewnić szczegółową rejestrację typu, rodzaju, itp., wszystkich towarów i usług, gdzie są produkowane i gdzie zużywane.”
5. “Zapewnić szczegółową rejestrację konsumpcji każdej osoby, oraz zapis(akta) i opis tej osoby.” 
[Scott, Howard i wsp., Technocracy Study Cource, s. 232]

Oczywiście, technologia do spełnienia tych wymogów nie istniała w 1932 roku. Warto jednak zauważyć, że kierownictwo Technocracy Inc. było gruntownie zaznajomione z wczesnym  dorobkiem technologii informatycznej IBM (International Business Machine). Wyraźnie przewidywali oni w przyszłości taki czas, w którym postęp technologii osiągnie minimalny poziom niezbędny do realizacji tych wymagań.

Ten dzień zaawansowanej technologii nadszedł, a projekt nazywa się teraz Inteligentną Siecią Energetyczną ISE. Końcową rozgrywką jest wdrożenie unowocześnionej wersji historycznej technokracji na poziomie narodowym, kontynentalnym i globalnym.

Zaleca się, aby czytelnik dokładnie zapoznał się z artykułami „Smart Grid: The Implementation of Technocracy?” oraz „Waluta CO2: Nowy początek dla Technokracji?” aby zrozumieć historyczną perspektywę tego ruchu.

Niektórzy mogliby twierdzić, że to zwykły zbieg okoliczności, że wymogi te całkowicie spełnione są dzięki technologii inteligentnej sieci. Niemniej powody zaistnienia technokracji w latach 30-tych ubiegłego wieku są tymi samymi powodami, o których słyszymy dzisiaj: efektywność energetyczna, równoważenie poboru energii, uczciwość, łagodzenie ubóstwa i głodu, itd.

Udawana troska o biednych i głodujących w słabo rozwiniętych krajach jest pozbawiona treści. Technokracja w praktyce jest pozbawiona moralności: środki (jej metoda naukowa/procedura) uzasadniają cel, jakimkolwiek nie miałby się on okazać.

Globalny Plan

Oprócz Stanów Zjednoczonych, inteligentna sieć realizowana jest w Kanadzie i Meksyku. Planiści pracują nad standardami, które zintegrują całość Ameryki Północnej w jeden, zunifikowany system inteligentnej sieci.

Ponadto w realizacji znajduje się poważna inicjatywa stworzenia globalnej inteligentnej sieci, która zintegruje wszystkie kontynenty kuli ziemskiej.

Instytut Globalnych Sieci Energetycznych (Global Energy Network Institute – GENI) przedstawia mapę świata Dymaxion™ z perspektywy bieguna północnego, która ukazuje globalną sieć znajdującą się aktualnie w budowie. Jedyną częścią Ziemi, która pozostała nietknięta jest Antarktyda. Żółte linie reprezentują łącza transmisji elektrycznej wysokiego napięcia, które są zdolne do przenoszenia dużych ilości energii z kontynentu na kontynent.
Projekt GENI nabiera rozpędu i jest wspierany przez Dalajlamę, arcybiskupa Desmonda Tutu, senatora Jamesa Jeffordsa (z Vermont) i Noela Browna (dyrektora  Programu Środowiskowego ONZ na Amerykę  Północną), ONZ oraz przez rządy Kanady, Nowej Zelandii, Szwajcarii i Chin, i innych.
Istota globalnej sieci przedstawiona jest na stronie internetowej Terrawatts.com:

„Na naszych oczach powstaje nowa globalna sieć. Jest to globalna sieć energii, która podobnie jak internet, zmieni naszą kulturę, społeczeństwo i sposób prowadzenia biznesu. Co ważniejsze, zmieni sposób w jaki użytkujemy, przekształcamy i wymieniamy energię”
 

„Nie ma problemu zaopatrzenia w energię, istnieje jedynie problem dystrybucji energii, a pojawiającym się rozwiązaniem jest nowa globalna sieć energii elektrycznej.” 

Koncepcja sieci przedmiotów (Network of Things) została przedstawiona w „Smart Grid: The Implementation of Technocracy?” Tak jak tradycyjny Internet łączy ludzi (np. Facebook, e-mail, filmy, strony internetowe), tak sieć energetyczna połączy obiekty nieożywione, takie jak termostaty, urządzenia, liczniki, regulatory stacji, komputerowe systemy sterujące i zbierające dane itp. w celu automatycznego równoważenia zużycia energii w całej docelowej sieci energetycznej. Gdy programy komputerowe i algorytmy będą już podłączone, taka sieć będzie działać autonomicznie, przy minimalnej interwencji ze strony człowieka.

Geneza Globalnej Inteligentnej Sieci: R. Buckminster Fuller
Strona internetowa GENI opisuje R. Buckminster Fullera (1895-1983) jako ojca koncepcji i projektanta globalnej sieci energetycznej. W swojej książce z 1982 r., Krytyczna Ścieżka, Fuller napisał:

„Ta światowa sieć elektryczna, ze swoją wszechstronnie zintegrowaną użytecznością, dostarczy energię gdziekolwiek, komukolwiek, kiedykolwiek, po jednakowym kursie. Doprowadzi to do powstania jednolitego systemu ustalania kosztów i cen na całym świecie dla wszystkich towarów i usług, opartego realistycznie na energo-czasowym metabolicznym systemie księgowości wszechświata.” 

„W tym kosmicznie jednolitym, wspólnym systemie wartości energii dla całej ludzkości, liczenie kosztów wyrażać się będzie w kilowatogodzinach, watogodzinach i watosekundach pracy. Kilowatogodziny staną się podstawowym kryterium obliczania kosztów produkcji złożonych, metabolicznych powiązań każdej funkcji lub elementu. Te jednolite wyceny energii zastąpią wszystkie światowe, zdecydowanie różniące się między sobą, podatne na wizerunkowy hazard i wpływy najwyższej władzy, manipulowalne systemy monetarne. Światowy system księgowości oparty na energo-czasie zlikwiduje wszystkie nierówności występujące obecnie w przypadku arbitralnie manewrowalnej międzynarodowej spedycji towarowej, wymyślanych przez bankierów struktur władz najwyższej ekonomii i sald międzynarodowych bilansów handlowych. Wyeliminuje on wszelkie oszukańcze malwersacje bankowe i giełdowe, wszystkich aktualnie zdarzających się różnic aktywności we wszystkich strefach czasowych, realizowanych bez świadomości dwóch miliardów ludzi, którzy w tym czasie zawsze śpią.”

Jeśli brzmi to znajomo, to powinno: jest to niedoprawiona powtórka stylu technokracji lat 30-tych, z wyjątkiem tego, że w globalnej, versus kontynentalnej skali. Energia elektryczna dostarczana jest w równym stopniu do wszystkich, a system gospodarczy oparty na cenach jest zastąpiony przez„światowy system księgowania energo-czasu” oparty na kilowatogodzinach, watogodzinach i watosekundach.

 Nie ma dowodów, że taki system kiedykolwiek zadziała, ale nie powstrzymało to globalnych grup od pędzenia na oślep w kierunku tej globalnej inicjatywy. Weźmy, dla przykładu, Światowe Forum Ekonomiczne…

Światowe Forum Ekonomiczne i Zmiany Klimatu
Gdyby jacyś sceptycy chcieli zakwestionować powagę takich organizacji jak Terrawatts i GENI, powinni wziąć pod uwagę to, że elitarne Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum – WEF) stanęło kolektywnie za tą inicjatywą. Zarządziło ono aby połączyć rozwój inteligentnej sieci z redukcją emisji CO2, zapowiadając w ten sposób konkretną drogę dla walki z globalnym ociepleniem.

Założone w 1971 WEF odbywa się co roku w Davos w Szwajcarii. Większość uczestników to „kto jest kim” światowej elity.

W styczniu 2011 roku WEF przedstawił sprawozdanie z postępu swoich prac zatytułowane „Program Partnerski Przemysłu Energetycznego” ( “Energy Industry Partnership Programme“):

„Raport “Accelerating Successful Smart Grid Pilots” (Wspieranie Udanych Programów Pilotażowych Inteligentnej Sieci), Światowego Forum Ekonomicznego opracowany z Accenturę i ekspertów branżowych, zakłada centralną rolę inteligentnych sieci jako kluczowych rozwiązań dla nisko-emisyjnej (CO2) gospodarki i jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię. W raporcie „Accelerating Successful Smart Grid Pilots” zaangażowanych było ponad 60 przemysłowych, politycznych i prawnych partnerów, w celu zidentyfikowania czynników dla powodzenia, bądź nie, programów pilotażowych inteligentnej sieci… Istnieje możliwość, aby uruchomić kolejną falę rozwoju w kierunku nisko-emisyjnego systemu energetycznego, a udane programy pilotażowe inteligentnej sieci będą kluczowym krokiem w tym procesie.”

Mark Spelman, Globalny Dyrektor Działu Strategii w Accenture, uczestniczył w seminarium Inteligentnej Sieci WEF w 2010 roku. Kiedy zadano mu pytanie, „Jaką wartość może wnieść inteligentna sieć w ciągu najbliższych 30 lat?”, Spelman odpowiedział: „Inteligentne sieci są absolutnie fundamentalne jeśli chcemy osiągnąć niektóre z naszych celów klimatycznych. Inteligentne sieci to spoiwo, są przyszłym internetem energii i są centralnym komponentem, który połączy ze sobą popyt i podaż.”


Spelman może nie nazywać siebie technokratą, ale niewątpliwie posługuje się językiem technokracji jak profesjonalista.

Stowarzyszenie norm IEEE
Globalna sieć energii, albo inteligentna sieć, będzie działała zgodnie z powszechnie przyjętymi normami inżynierii, które sprawiają, że dane i przepływy energii są ze sobą kompatybilne. Kto zapewni takie normy? Czcigodny Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers, lub IEEE ).

IEEE twierdzi, że jest „największym na świecie stowarzyszeniem zawodowym poświęconym rozwojowi innowacji technologicznych i perfekcji dla dobra ludzkości”. Założony w 1884 roku, zaangażowany był w tworzenie norm dla elektryki i jej rozwój od czasu kiedy Thomas Edison wynalazł żarówkę. Dziś jednak, IEEE jest ogromnym, globalnym stowarzyszeniem, z 395 000 członkami w 160 krajach i wspiera około 900 czynnych norm w różnych dziedzinach techniki i elektroniki.

Jak oznajmione jest na internetowej stronie inteligentnej sieci Instytutu, IEEE jednoznacznie zgłosił swoje roszczenia, odnośnie globalnej inicjatywy energetycznej:

„Nie ma żadnej globalnej organizacji, która miała by nadzorować transformację systemów energii wszystkich narodów. To ogromny ruch i znajduje się jeszcze w powijakach. Z naszymi 38 towarzystwami i siedmioma radami, IEEE jest predysponowany do przywództwa w inicjatywie na rzecz inteligentnej sieci. Dzięki nim i naszym 395 000 członkom, którzy pracują w akademickich, rządowych i prywatnych sektorach na całym świecie, IEEE dotyka praktycznie każdego aspektu inteligentnej sieci.”

„Wzmacniamy nasz silny fundament i współpracę aby tworzyć normy, dzielić się najlepszymi praktykami, publikować osiągnięcia i udostępniać odpowiednie oferty edukacyjne dla dalszego rozwoju inteligentnej sieci. Jesteśmy w czołówce rozwijającej się technologii, ułatwiając jej udane wdrożenie na całym świecie. Współpraca z innymi przodującymi organizacjami w celu stworzeniajednego zestawu norm dla inteligentnych sieci jest sposobem, dzięki któremu możemy zagwarantować sukces.”

Zuchwalstwo IEEE nie jest nieuzasadnione: jest on faktycznie jedyną światową organizacją zdolną do realizacji tak monumentalnego przedsięwzięcia. Otrzymując wyzwanie ujednolicenia globalnej sieci energetycznej, 395 000 inżynierów powinno wystarczyć, by zrealizować tę misję!

Studencka filia IEEE przy Uniwersytecie Północnego Illinois zauważa na swojej stronie internetowej About Page: „IEEE udało się zgromadzić technokratów z całego świata na jednej platformie.” w rzeczy samej.

Wnioski
Technokracja jest kolektywistycznym, utopijnym systemem polityczno-ekonomicznym prowadzonym przez inżynierów, naukowców i techników. Ma ona potencjał, by być znacznie bardziej despotycznym i kontrolującym systemem niż komunizm, socjalizm czy faszyzm. Bez inteligentnej sieci, możemy być pewni, że zasada technokracji nie zaistnieje.

Należałoby powiedzieć dużo więcej, ale celem tego raportu jest podkreślenie następujących aspektów:
1. Technocracy Inc. było miejscem narodzin opartego na energii modelu gospodarczo- politycznego, kryjącego się za narodowymi, regionalnymi, kontynentalnymi i globalnymi inicjatywami inteligentnej sieci
2. R. Buckminster Fuller, w sercu technokrata, zapoczątkował projekt globalnej sieci energetycznej, którą obecnie określa się jako „nową globalną sieć energii elektrycznej”
3. Wszystkie pierwotne wymogi Technocracy Inc. dla systemu opartego na energii są obecnie spełnione
4. Globalne organizacje, jak Światowe Forum Ekonomiczne i Organizacja Norm IEEE, w pełni popierają i umożliwiają realizację budowy globalnej inteligentnej sieci.
5. Ruchy globalnego ocieplenia i globalnej inteligentnej sieci są współzależne.

Nie jest jasne, kto nadzorował będzie niektóre, bądź wszystkie aspekty globalnej inteligentnej sieci. Domniemana sugestia jest taka, że będą to ci sami inżynierowie i globalne korporacje, które aktualnie ją rozwijają. W całej literaturze nie ma żadnej sugestii, że istnieje jakiś plan odstąpienia gotowego systemu jakiejś strukturze politycznej, która służyłaby ludziom.

Rzadko wymienia się negatywne aspekty inteligentnej sieci. Weźmy dla przykładu bezpieczeństwo cybernetyczne. Wyobraź sobie biegłego technologicznie kryminalistę, który dociera do danych twojego profilu energetycznego włamując się do komputów twojej lokalnej podstacji. W oparciu o twoje zużycie prądu, dokładnie wie kiedy jesteś, a kiedy cię nie ma w domu, kiedy śpisz i kiedy nie śpisz, kiedy masz włączony alarm i kiedy wyłączony, itp. Gdy jest uzbrojony w tą informację, twój majątek i osobiste bezpieczeństwo są do jego dyspozycji.

Z globalną falą działalności, w celu stworzenia ogólnoświatowej inteligentnej sieci, jest mało prawdopodobne by inicjatywa ta mogła zostać powstrzymana, zwłaszcza, że jest tak ściśle spleciona z ruchem globalnego ocieplenia, a poprzez to, ze zrównoważonym rozwojem, a nawet z programem Agendy 21 ONZ.

W Stanach Zjednoczonych inteligentna sieć rozwija się bez żadnego nadzoru ani udziału legislacyjnego; innymi słowy, jest realizowana wyłącznie na podstawie decyzji sekcji wykonawczej. Tak samo jest w innych krajach.

Oryginalna Technocracy, Inc przez jakiś czas odnosiła sukcesy, częściowo z powodu miażdżącej presji Wielkiego Kryzysu. Obecnie trwający drugi Wielki Kryzys niewątpliwie zafunduje wskrzeszenie wezwań w stylu „Kapitalizm jest martwy” oraz błagania by zastąpił go nowy system. Jedynym systemem, który, by tak rzec, czeka w gotowości jest technokracja, a infrastrukturą pozwalającą na jej zaistnienie jest nowa globalna sieć energii.

Źródła:
Explaining Smart Grid, Światowe Forum Ekonomiczne 2011
Strona internetowa IEEE & Smart Grid, http://smartgrid.ieee.org
Strona internetowa Smart Grid News, http://www.smartgridnews.com
Global Energy Network: Emergence of the Next „World Wide Web presentation”, TerraWatts
The Enernet prezentacja wideo, Bob Metcalfe, założyciel 3Com i współtwórca Ethernetu
Strona internetowa Terrawatts, http://www.terrawatts.com
Strona internetowa Global Energy Network Institute GENI, http://www.geni.org
Technocracy Study Course
, Hubbert & Scott, 1934

Tłumaczenie: city-zen